Slide در پردو آزادانه شغل خود را انتخاب کنید

مهارت ها

پروفایل ها

آخرین مقالات

بسته ها

لطفا سرویسی را که برای ارسال پروژه نیاز دارید انتخاب نمایید

رایگان

برای ۳۰ روز

رایگان

با این بسته شما قادر به ارسال ۵ پروژه رایگان خواهید بود که ۳۰ روز در سایت نمایش داده خواهد شد

ثبت نام

۱۵۰۰۰تومان

برای ۳۰ روز

استاندارد

با این بسته شما قادر به ارسال ۲۰ پروژه خواهید بود که ۳۰ روز در سایت نمایش داده خواهد شد

ثبت نام

۲۵۰۰۰تومان

برای ۳۰ روز

حرفه ای

با این بسته شما قادر به ارسال ۳۰ پروژه خواهید بود که ۳۰ روز در سایت نمایش داده خواهد شد

ثبت نام